Zalaegerszegi Csuti Antal Hydrocomp Sport Klub
Magyar Sakktörténet Sakk Fogalmak !

Aktív király Jól ismert, hogy a végjátékban a királynak dönt#1 szerepe van, tisztnek számít

akadály

olyan sakkfigura, amely egy saját másik sakkfigurának elállja a t#1zvonalát.

alapsor

a sakktáblán a játékosok felé es#1 els#1 sor, tehát az els#1 és a nyolcadik sor. Az alapsoron állnak a tisztek.

áldozat

saját sakkfigura leütésének megengedése átmeneti ~, min#1ség~, pozíciós ~, anyagi ~.

állás (pozíció)

az összes sakkfigura sakktáblán elfoglalt pozíciója.

anyag

tágabb értelemben a sakkjátszma összes sakkfigurája; sz#1kebb értelemben a két fél rendelkezésére álló összes sakkfigura.

átló

a sakktábla egymást ferdén követ#1 mez#1i, lásd. még nagyátló.

átlónyitás

olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy átlót felszabadítani a saját tisztek számára.

átlózárás

olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy átlót eltorlaszolni az ellenséges tisztek el#1l.

átmeneti áldozat

olyan áldozat, mely kombináció bevezet#1 lépése is egyben, és amit a kombináció végén visszanyernek.

blokád

az egyik sakkjátékos elveszi az ellenfél egy sakkfigurájának összes lehetséges lépését, pl: a gyalog el#1menetelét tiszt akadályozza.

bútorraktár

az alapsoron maradt tisztek gy#1jt#1neve, melyek egymást akadályozzák, tervszer#1tlenül fejl#1dtek.

centrum

a sakktábla szimmetriai középpontja, a négy cetrum-mez#1 összefoglaló neve (tágabb értelemben 8 mez#1).

centralizálás

az a man#1ver, mellyel a játékos a cetrum-mez#1kre állítja a tisztjeit.

centrumrobbantás

a centrumban végrehajtott gyalogáttörés.

centrummez#1

a sakktábla közepén lév#1 négy mez#1 (a d4, e4, d5, e5 mez#1k, tágabb értelemben a c4, c5, f4, f5 mez#1k is centrummez#1nek számítanak).

csel

olyan megnyitási változat, ahol a világos színnel játszó játékos anyagi áldozatot hoz fejl#1dési el#1nyért cserébe.

csendes lépés

olyan védhetetlen fenyegetéseket létrehozó lépés, amelyik se nem sakk, se nem ütés, sem nem direkt tiszttámadás.

csere

olyan ütésváltás, ahol a játékosok egy lépésváltás alatt ugyanolyan min#1ség#1 figurát ütnek le.

döntetlenigény

az egyik sakkjátékos a versenybírótól döntetlent kér háromszori lépésismétlés vagy háromszori tükörkép miatt, amit, ha a döntetlenigény jogos, a versenybírónak meg kell adnia. Gyorsított befejezés#1 sakkjátszmában az utolsó két percben lehet döntetlent igényelni, akkor, ha az ellenfél nem játszik nyerésre, vagy ha az ellenfél nem tud nyerni a rendelkezésére álló anyag mellett; ilyenkor a versenybíró halasztott döntést hoz, vagyis felszólítja a döntetlent igényl#1 felet, hogy folytassa a partit, és bizonyítsa be a hátralév#1 gondolkodási id#1 alatt, hogy jogos a döntetlenigénye.

elméleti döntetlen

olyan állás, amelyik mindkét fél helyes játéka esetén döntetlenre vezet.

duplagyalog

olyan gyalogállás, amikor két gyalog van ugyanazon a vonalon.

egyensúly

a sakkjátszmában az el#1nyök/hátrányok viszonyában használt háromféle egyensúly gy#1jt#1szava. Háromféle egyensúly létezik, anyagi egyensúly, pozíciós egyensúly és id#1beli egyensúly.

elemzés

egy már lejátszott sakkjátszma utánjátszása.

ellencsel

sötét világos cseljátékát ellenáldozat felkínálásával hárítja el, fejl#1dési el#1ny megszerzésének reményében.

ellentámadás

a támadásra adható egyik válasz, melynek során a támadó fél támadását az ellentámadó fél nem védekezéssel kívánja megakadályozni, hanem a támadó fél másik figurájának viszonttámadásával védi annak fenyegetését, vagy a támadó fél egyik szárnyon végrehajtott támadására a másik szárnyon vezetett támadással, vagy centrumrobbantással válaszol.

elnézés

a sakkozó egyik figurájának véletlenül ütésbe helyezése, vagy fenyegetés nem észre vétele.

él#1pont

Dr. Él#1 Árpád matematikus által kidolgozott teljesítménymér#1 rendszer, a sakkozók egymáshoz viszonyított teljesítményét kifejez#1 pont. A nemzetközi viszonylatban leginkább ez az értékszám-számítási mód terjedt el.

elterelés

egy sakkfigura kényszerít#1 erej#1 elterelése egy adott mez#1r#1l.

En-passant

menet közbeni ütés (anpasz)

eprészés

azt nevezzük eprészésnek, ha egy sakkjátékos a következmények mérlegelése nélkül elkezdi leütni az ellenfél megtámadott, de meg nem védett gyalogjait.

fejl#1dés

a megnyitás f#1 célja, a sakkfigurák játékba hozása.

fejl#1dési el#1ny

ha valamelyik játékos több sakkfigurát hozott játékba.

feladás

az egyik lehetséges játszmavégz#1dés. Az egyik játékos elismeri, hogy a másik játékos dönt#1 el#1nybe került, nem várva be a mattot. A feladó fél veszít, nem kap pontot, a másik játékos egy pontot kap.

feladvány

olyan, állás, melyben fonalas folytatás van, gyakran kombináció van, és amelyet feladványszerz#1 állított el#1. A lépésen lév#1 fél van megadva, és gyakran az, hogy hány lépés alatt éri el a feladványban meghatározott célt (pld.: matt adás, döntetlen elérése stb.)

felfedés

egy sakkfigura megtámadása azáltal, hogy egy másik sakkfigura ellépésével megnyitja egy eddig t#1zvonalában általa korlátozott sakkfigura t#1zvonalát.

felfedett sakk

felfedéssel adott sakk (a felfedéssel megtámadott sakkfigura a király).

feloldás

a kötés megsz#1ntetése.

fenyegetés

olyan lépés lehet#1ségének megteremtése, amely közvetlenül vagy kombinációval el#1ny szerzésére vezet.

FIDE

bet#1szó, jelentése: Fèdèration Internationale des Echess, Nemzetközi Sakkszövetség. 1924-ben alapították Pierre Vincentnek, a francia sakkszövetségnek kezdeményezésére. A sakkszabályokkal, a nemzetközi értékszámokkal, a nemzetközi címekkel, a sakkjáték egyéb területeivel foglalkozik.

fogott figura

szándékosan megérintett vagy megfogott figura; ha saját figura, kötelez#1 vele lépni, ha ellenséges figura, kötelez#1 ütni.

fojtott matt

olyan matt, amikor a sakkot kapó király azért nem tud a sakkból ellépni, mert saját figurái veszik körül, és elveszik t#1le a mez#1ket. Sz#1kebb értelemben csak a huszárral lehet fojtott mattot adni.

fonalas

olyan lépéssorozat, amelyek minden változatban ugyanazt az eredményt hozza.

futópár

a két futó együttes neve.

függ#1zik

régebben, ha egy sakkjátszma nem ért véget a megjelölt ideig, függ#1állást vettek fel. Ennek lényege, hogy a lépésen lev#1 fél a saját gondolkodási idejének terhére lead egy függ#1lépést, és mikor a sakkjátszmát folytatják, azt a lépést kell megtennie.

gondolkodási id#1

egy játszmán belül a lépésenként vagy kötött mennyiség#1 lépés-páronként felhasználható id#1; vö. id#1túllépés, min#1sít#1 verseny, sakkóra.

gyalogáttörés

egy gyalog útjának megtisztítása egy vagy több gyalog feláldozása árán.

gyalogék

az ellenfél állásába behatolt, gyaloggal védett gyalog.

gyaloglánc

egymást véd#1 gyalogok sora.

gyalogszerkezet

a gyalogok elhelyezkedése a sakktáblán.

gyalogsziget

olyan gyalogok sora, melyek képesek egymást védeni, valamint az egyedülálló gyalog is külön gyalogszigetet alkot. Az elnevezés Capablanca-tól ered.

gyalogvilla

gyalog által adott kett#1s támadás

háromszori lépésismétlés

olyan lépéssorozat, melynek során mindkét fél háromszor ugyanazt a lépéspárt teszi meg.

háromszori tükörkép

olyan állás, ami megel#1z#1en már kétszer el#1fordult (beleértve, hogy a lépéslehet#1ségek száma nem változott, ill. ugyanaz a fél van lépésen).

helyfelszabadítás

olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek során egy mez#1r#1l elkerül egy másik sakkfigurát akadályozó sakkfigura.

hídépítés

a bástya-végjátékok során alkalmazott lépéssor.

huszároppozíció

a két, egymástól huszárlépésnyire álló király huszároppozícióban van.

id#1zavar

akkor beszélünk id#1zavarról, ha valamelyik játékosnak fogytán van a gondolkodási ideje.

izolált gyalog

olyan gyalog, amelyiknek a szomszédos vonalán nincsen másik, saját szín#1 gyalog, tágabb értelmezésben olyan gyalog, amelyik más gyaloggal nem védhet#1 meg, valamint el#1rehaladása akadályozva van.

játszmavégz#1dés

a sakkjátszmának kétféle végeredménye lehet: valamelyik játékos nyer, vagy egyik sem (döntetlen). Nyerni lehet matt beadásával, az ellenfél feladásával, az ellenfél leesésével, vagy egyéb okokból a versenybíró döntésével. Döntetlen játszmavégz#1dés akkor áll el#1, ha valamelyik játékos pattot ad, ha a két fél döntetlenben egyezik meg, ha az egyik fél döntetlenigénye (lásd. döntetlen) jogos volt, ha mindkét játékos leesett, vagy egyéb okokból a versenybíró döntésével.

kett#1s sakk

felfedéssel adott olyan sakk, amikor a felfed#1 sakkfigura is sakkot ad, és a felfedett sakkfigura is.

kett#1s támadás

olyan lépés, amelynek során egy sakkfigura egyszerre támad meg két ellenséges sakkfigurát úgy, hogy mindkett#1t egy lépéssel megvédeni nem lehet.

király-háromszögelés

a királlyal tett három lépésb#1l álló lépéssorozat, melynek végén a király ugyanarra a mez#1re jut vissza.

királyszárny

a sakktábla azon fele, amelyik a király vonalát, és az attól a tábla széléhez közelebbi vonalakat tartalmazza.

királyvándorlás

olyan lépéssorozat, amelynek során az egyik fél a királyát biztonságba helyezi, akár üldözése által is, vagy az ellenfél támadását kivédend#1, vagy azon az oldalon aktív lépések el#1készítéseként.

kombináció

kényszerít#1 erej#1 lépéssorozat.

kompenzáció

akkor beszélünk kompenzációról, ha valamelyik egyensúly az egyik sakkjátékos javára billen el, míg egy vagy mindkett#1 másik egyensúly pedig a másik fél javára. Az összességében hátrányban lév#1 fél esetében beszélünk kompenzációról; vö. dinamikus egyensúly.

KOMIR

bet#1szó, Központi Országos Min#1sít#1 Rendszer.

könny#1tiszt

a huszár és a futó összefoglaló neve.

kötés

akkor beszélünk kötésr#1l, ha egy sakkfigura ellenséges tiszt által akadályoztatva van a lépésben oly módon, hogy az ellenséges tiszt a következ#1 lépésben üthetné, és így ha lépne, felszabadítaná az ellenséges tiszt t#1zvonalát, és így a köt#1 tiszt leüthetne egy olyan sakkfigurát, amelyiket eddig pont az ellenséges tiszt t#1zvonalának korlátozásával védett az a sakkfigura; vö. feloldás

középjáték

a  megnyitást követ#1 szakasza a sakkjátszmának.

kulcsmez#1

egy különlegesen fontos mez#1.

leesés

a gondolkodási id#1 felhasználása.

lépéskényszer

olyan állásban van ~, amikor 1) a lépésen lév#1 fél csak egyetlen lépést tehet (kényszerlépés); 2) a lépésen lev#1 félnek ugyan több lépése is van, de mindegyik lépés veszít.

lóg

az a sakkfigura lóg, amelyik a következ#1 lépésben üthet#1 lenne, és semmi sem védi.

lógó gyalogpár

két, egymás melletti gyalog, és egyik sem védhet#1 meg másik gyaloggal.

man#1ver

a sakkfigurák több lépésen át tartó tervszer#1 áthelyezése.

mattháló

olyan állás teremtése, amely fonalasan matthoz vezet.

megnyitás

a sakkjátszma kezdeti szakasza.

megnyitási változat

a megnyitásban el#1ny szerzésének reményében megjátszható lépéssorrend.

mérgezett gyalog

olyan védtelenül hagyott gyalog, melynek leütésére az üt#1 fél hátrányba kerülne.

mértani oppozíció

a két király akkor áll mértani oppozícióban, ha ugyanazon a vonalon állnak, és mindössze egy mez#1 választja #1ket el egymástól.

mez#1

a sakktáblán egy vonal és egy sor által közrefogott négyzetrács.

mez#1nyérték

sakkversenyeken az azonos pontot elért versenyz#1k között a helyezések eldöntésére szolgáló pontszám.

minor-átváltozás

olyan átváltozás, amikor a gyalogért cserébe a sakkjátékos nem vezért kér.

minoritás-támadás

olyan gyalogtámadás, amikor az a fél indítja meg gyalogjait, akinek azon a részen kevesebb gyalogja van. Célja gyengeség létrehozása az ellenfél gyalogszerkezetében.

min#1ség

A bástya és egy könny#1tiszt min#1ségbeli különbsége.

nagymin#1ség

a vezér és egy bástya közötti min#1ségbeli különbség.

nehéztiszt

a bástya és a vezér összefoglaló neve.

nyílt megnyitás

olyan megnyitás, amikor világos a királya el#1tti gyalogjával kett#1 mez#1t lép el#1re, s amire sötét ugyanígy válaszol (vagyis 1. e4-re 1.- e5).

nyílt vonal

olyan vonal, amelyiken nincsenek gyalogok.

oppozíció

a végjáték egyik kulcsfogalma. A két király akkor áll egymással oppozícióban, ha egymáshoz képest a megfelel#1 mez#1n vannak.

önmatt

a feladványszerzés egyik témája. Lényege, hogy a mattot kapó fél szándékos lépéseket tesz a matt érdekében.

örökös sakk

a lépésismétléses döntetlen egyik formája. Lényege, hogy a védekez#1 fél bármit lép, arra folyamatosan és védhetetlenül sakkot kap.

Patt-fészek

általában a hátrányosabb helyzetben lév#1 fél számára a döntetlen elérésének módja, hogy a saját királyát pattolja, elveszi el#1le a lehetséges lépéseket, miközben más figurájával sem tud lépni, és az ellenfél ezt a patt-fészket legfeljebb csak súlyos anyagi áldozattal tudja feloldani.

pontérték

a sakkfigurák egymáshoz viszonyított, általánosan elfogadott, de a játékhoz magához szervesen nem tartozó, a min#1ségbeli differenciát kifejez#1, a mennyiség-min#1ség relációban használt értéke. Így egy gyalog értéke egy, a futóé és a huszáré három, a bástyáé négy és fél, míg a vezéré nyolc és fél pont (Honfi Károlytól). Ilyenformán két gyalog értéke két pont, egy gyalogé és egy huszáré pedig négy. A pontrendszer viszonylagosságát jelzi, hogy általában egy futó és egy gyalog felér egy bástyával, míg néha két gyalog és futó ér egy bástyát. A két bástya általában jobb egy vezérnél, míg egy bástya és egy futó is döntetlent tarthat egy vezérrel szemben. Ezért ezt a pontrendszert csak viszonyítási alapként lehet használni, mindig az adott állásból kell kiindulni. A királynak nincs pontértéke, mivel egyik fél királyát sem lehet leütni, így ebben a viszonyrendszerben sem szerepel.

pozícióel#1ny

akkor beszélünk pozícióel#1nyr#1l, ha a két játékos azonos érték#1 sakkfigurái vagy egyes sakkfigurái között a min#1ségi különbség nyilvánvaló.

pozíciós áldozat

olyan áldozat, amit pozícióel#1nyért cserébe hajtanak végre.

rapid

olyan sakkjátszma, ahol nincs id#1ellen#1rzés, lépésenkénti gondolkodási id#1, hanem a maximális gondolkodási id#1 15 perc és 60 perc között van, és a játszma leesésig tart.

ráterelés

egy sakkfigura kényszerít#1 erej#1 ráterelése egy adott mez#1re, vö. elterelés.

sakkozó

az a sakkjátékos, aki min#1sítést (vagyis értékszámot) szerzett magának. A nemzetközi min#1sítés#1 játékosokon kívül Magyarországon az alábbi min#1sítések vannak:

negyedosztályú játékos

olyan sakkozó, akinek az él#1pontja 1400 és 1500 között van.

harmadosztályú játékos

olyan sakkozó, akinek az él#1pontja 1500 és 1700 között van.

másodosztályú játékos

olyan sakkozó, akinek az él#1pontja 1700 és 1900 között van.

els#1 osztályú játékos

olyan sakkozó, akinek az él#1pontja 1900 és 2100 között van.

mesterjelölt

olyan sakkozó, akinek az él#1pontja 2100 és 2300 között van.

sakkvakság

azon gyengébb sakkozók tulajdonsága, akik egyértelm#1 lépéseket nem vesznek észre ill. akik hajlamosak sakkfigurák elnézésére.

schnell (villámsakk)

olyan sakkjátszma, ahol nincs id#1ellen#1rzés, lépésenkénti gondolkodási id#1, hanem a maximális gondolkodási id#1 maximum 15 perc, és a játszma leesésig tart.

stratégia

egy távolabbi cél érdekében történ#1 tervek összessége.

svájci rendszer

sok résztvev#1s sakkversenyeken használt lehetséges lebonyolítási forma, melynek lényege, hogy mindig az azonos pontszámúakat sorsolják össze.

szabadgyalog

olyan gyalog, melyikkel szemben nem áll ellenséges gyalog, s el#1rehaladása nem esik ellenséges gyalog üt#1körébe.

szabálytalan lépés

olyan lépés, amelyiket a sakkjátékos nem léphet meg, mert vagy a sakkfigura nem tud oly módon lépni, vagy mert sakkban van, és a tett lépéssel a sakkjátékos a sakkot nem védi ki, vagy mert a lép#1 figura királyát védi és le van kötve, vagy ha sáncolásnál a király útvonala ellenséges tiszt hatókörén vezet keresztül, vagy ha a király sakkba lép.

szárnytámadás

olyan támadás, ami valamelyik szárnyon megy végbe.

széls#1gyalog

valamelyik széls#1 soron lév#1 gyalog.

taktika

egy közelebbi cél érdekében végrehajtott tervek összessége. Taktikai terv például az átlózárás, a torlaszképzés stb.

taktikus

olyan játékos, aki inkább vállalja a konkrét számításokat igényl#1 taktikai harcot, mint a nyugodtabb játékot kedvel#1 pozíciójátékos.

tempó

egy lépéshez szükséges id#1mennyiség, vagyis egy lépés.

tempónyerés

egy tempó megszerzése.

tempóvesztés

egy tempó elvesztése.

tempóel#1ny

annak a sakkjátékosnak van tempóel#1nye, amelyik a tervét egy lépéssel korábban tudja megvalósítani.

térel#1ny

annak a játékosnak van térel#1nye, amelyiknek több mez#1t ellen#1riz illetve birtokol.

torlasz

az egyik sakkfigurát a mozgásában akadályozó ellenséges sakkfigura.

torlaszképzés

az egyik sakkjátékos korlátozza az ellenfél egy sakkfiguráját a lépésében azáltal, hogy egy kisebb érték#1 sakkfigurát állít t#1zvonalába; lehet nagyobb érték#1 figura is a torlaszoló.

t#1zvonal-korlátozás

(ütésvonal-korlátozás, hatókör-korlátozás); az egyik sakkjátékos korlátozza az ellenfél egy sakkfigurájának t#1zvonalát azáltal, hogy fenyegetés révén egy olyan mez#1re kényszeríti, ahol a t#1zvonala kisebb. Sakkfigura mozdulatlansága esetén is létrejöhet pld. torlaszképzéssel.

üteg

olyan szerkezet, amikor egy sakkfigura egy saját sakkfigurának zárja le a t#1zvonalát.

vakjátszma

olyan sakkjátszma, amiikor az egyik vagy mindkét fél a tábla megtekintése nélkül játszik. 

változat (variáns, vari)

egy adott állásból levezethet#1, megjátszható elágazás.

végjáték

a sakkjátszma befejez#1 része.

vezérszárny

a sakktábla azon fele, amelyik a vezér vonalát, és az attól a tábla széléhez közelebbi vonalakat tartalmazza.

vonal

a sakktáblán a függ#1leges oszlop neve.

vonalnyitás

olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy vonalat felszabadítani a saját tisztek számára.

vonalzárás

olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy vonalat eltorlaszolni az ellenséges tisztek el#1l.

zárt centrum

olyan gyalogszerkezet, amikor mindkét fél gyalogjai kölcsönösen blokálják egymást a centrumban.

zárt megnyitás

olyan megnyitás, amikor világos nem a királya el#1tti gyalogjának kett#1 mez#1vel való el#1retolásával kezd.